براده های دلم


                       ای ام من😊

توضیحات بعدی رو مینویسم.فعلا وقت ندارم😆